• گردشگری علمی، فرهنگی، تفریحی
    دوشنبه, 20 مهر 774 21:34 آموزشهای غیر مستقیم فرهنگی و زیست محیطی، توام با شادی و بازی، به همراه بازدید از موزه، برای کودکان،نوجوانان و والدین پر نشاط آنها مهلت ثبت نام فقط  تا پایان ساعت اداری سه شنبه ۱۴ دی
    ثبت نام: ۲۲۹۰۸۷۰۱